WARUNKI (REGULAMIN) KORZYSTANIA Z USŁUGI TUNNET

ostatnia aktualizacja: 27.03.2013 (dodano pkt 15-20, poprawiono pkt 3,5,7,8, 24)

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień oraz niejasności, opracowaliśmy niniejsze zestawienie.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Zalogowanie do systemu jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków i zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest oświadczeniem woli.


  WARUNKI OGÓLNE

 1. Podstawowym warunkiem świadczenia usługi TUNNET® jest przekazanie dostępu do serwera, na którym znajdują się pliki odpowiedzialne za wyświetlanie strony. W przypadku stron opartych o system zarządzania treścią lub sklepów internetowych również dostęp do panelu administracyjnego.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z regulaminami wyszukiwarek i katalogów, w których strona jest promowana.
 3. W okresie gwarancji wszelkie nieuzgodnione zmiany w plikach odpowiedzialnych za wyświetlanie strony, powudujące utratę gwarantowanej pozycji będą traktowane jako natychmiastowe zerwanie umowy ze strony usługobiorcy. W szczególności zaś wprowadzanie treści, które są niezgodne z regulaminami wyszukiwarek (wytyczne dla webmasterów) i katalogów. W takim przypadku firma m-studio-m.net nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów. W przypadku pozycjonowania rozliczanego za efekt, usługobiorca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej wynoszącej 3-krotność ustalonej stawki za każde słowo kluczowe.
 4. Usługobiorca oświadcza iż tematyka strony nie narusza obowiązującego na terenie RP prawa.
 5. Jeśli szczególne warunki nie mówią inaczej, gwarantujemy osiągnięcie pierwszego efektu w granicach: Google.pl(10 zapytań)
 6. Maksymalny okres osiągnięcia pozycji wymienionej w pkt. 5 wynosi 180 dni od pierwszego zaindeksowania przez robota wyszkukiwarki.
 7. W przypadku stron/domen nowych, gdy od momentu ich opublikowanmia w sieci internet nie minęło 12 miesięcy, maksymalny okres osiągnięcia pozycji wymienionej w pkt. 5 wynosi 270 dni.
 8. W przypadku nieosiągnięcia pozycji wymienionej w pkt. 5 w terminie określonym w pkt. 6,7 usługobiorcy przysługuje zwrot 100% należności wniesionej za dane słowo kluczowe. Nie dotyczy pozycjonowania rozliczanego za efekt.
 9. Kopiowanie, kasowanie, edytowanie, przenoszenie oraz inne operacje wykonywane przez Usługodawcę na plikach i katalogach znajdujących się na serwerze udostępnionym przez Usługobiorcę dokonywane są tylko w celu świadczenia usługi.
 10. WARUNKI SZCZEGÓLNE

 11. W przypadku stosowania warunków szczególnych ich specyfikacja dostępna jest po zalogowaniu do systemu.
 12. POZYCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

 13. W przypadku pozycjonowania na warunkach sklepu internetowego, usługa zostaje uznana za zrealizowaną w przypadku osiągnięcia pozycji gwarantowanych w pkt.5 przez co najmniej 7 słów/fraz zawartych w tytule strony, nazwach kategorii (działów) sklepu, nazwach produktów, fragmentach opisów.
 14. Opłata za pozycjonowanie na warunkach sklepu internetowego wnoszona jest ryczałtowo i wynosi siedmiokrotną wartość stawki za pozycjonowanie jednego słowa/frazy kluczowej.
 15. POZYCJONOWANIE - ROZLICZENIE CPC

 16. W przypadku rozliczeń CPC (cost per click), usługa zostaje rozliczona poprzez pomnożenie stawki za kliknięcie przez liczbę wejść wygenerowanych przez SERP (strony z wynikami wyszukiwania).
 17. POZYCJONOWANIE PAKIETU SŁÓW

 18. Usługa oparta na rozliczeniu pakietów zostaje uznana za zrealizowaną w przypadku osiągnięcia pozycji gwarantowanych w pkt.5 przez przynajmniej jedno ze słów znajdujących się w pakiecie. Liczba słów w pakiecie wynosi od 3 do 5.
 19. POZYCJONOWANIE - ROZLICZENIE ZA EFEKT

 20. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy lub wielokrotność tego okresu z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 21. Opłata za pozycjonowanie naliczana jest za efekt, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Jest proporcjonalna do ilości dni kiedy strona znajduje się na gwarantowanej pozycji dla danego słowa kluczowego, z uwzględniem pozycji strony w TOP 10.
 22. Rozliczenie następuje w oparciu o codziennie generowane raporty pozycji, przesyłane na adres e-mail usługobiorcy.
 23. Opłata jest różnicowana w zależności od pozycji strony w TOP 10 i wynosi:
  100% stawki za pozycje 1-3
  75% stawki za pozycje 4-7
  60% stawki za pozycje 8-10
  0% stawki za pozycje 11 i dalsze
 24. Umowa ulega automatycznemu wznowieniu na kolejny okres jeśli nie zostanie wypowiedziana na 3 miesiące przed jej wygaśnięciem.
 25. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu jeśli nie osiągnięto gwarantowanych pozycji w okresie 180 dni lub 270 dni dla stron internetowych, które istnieją krócej niż 1 rok w dniu podpisania umowy.
 26. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

 27. Aby zapewnić najwyższy poziom obsługi, oferujemy telefoniczną oraz bezpośrednią opiekę techniczną w dni powszednie w godzinach od 10-16.
 28. Każdemu użytkownikowi przyporządkowujemy unikalne konto w systemie umożliwiające bezpośrednie sprawowanie kontroli nad działaniem usługi.
 29. W ramach usługi udostępniamy bieżące dane dotyczące pozycji w wyszukiwarkach.
 30. GWARANCJA I REKLAMACJA

 31. Jeśli szczególne warunki nie mówią inaczej, okres gwarancji utrzymania pozycji wymienionej w pkt. 5 wynosi 90 dni. Nie dotyczy pozycjonowania rozliczanego za efekt.
 32. W przypadku gdy usługa obejmuje więcej niż jedno słowo/frazę kluczową i nie wszystkie słowa osiągnęły gwarantowaną pozycję, opłata wniesiona za słowo/frazę (słowa/frazy), które nie osiągnęło pozycji wymienionej w pkt. 5 zostaje automatycznie przeniesiona na okres gwarancyjny dla słowa objętego już ochroną gwarancyjną. Niniejszy punkt nie dotyczy pozycjonowania na warunkach sklepu internetowego.
 33. Umowa zawarta jest na okres określony w gwarancji i ostatnim dniem jej obowiązywanie jest ostatni dzień ochrony gwarancyjnej.
 34. Z końcem każdego miesiąca kalendarzowego system weryfikuje rzeczywistą pozycję strony dla poszczególnych fraz. W przypadku braku strony na gwarantowanej pozycji dla danego słowa kluczowego, liczba dni gwarancji zostaje zwiększona o czas, w których strona była poza gwarantowaną pozycją.
 35. Minimum 40 dni a maksymalnie 1 dzień przed wygaśnięciem okresu gwarancyjnego, system automatycznie wygeneruje przypomnienie i przedstawi propozycję opłat na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku braku odpowiedzi jednoznacznie określającej długość kolejnego okresu gwarancyjnego, uznaje się iż przedłużenie następuje na taki sam okres jak aktualnie wygasający. Przyjęcie dokumentu sprzedaży przez usługobiorcę przedłuża okres umowy o kolejny, wyszczególniony na fakturze okres gwarancyjny.
 logowanie